23.4 C
Pals
Dimecres, 17 agost 2022
- Publicitat -

Llistat dels 12 punts que incorpora el manifest SOS Costa Brava

Miquel Curanta
Miquel Curanta
Sóc de Pals.
Temps de lectura: 4 minuts
- Publicitat -spot_img
- Publicitat -

Aquest dissabte s’ha presentat a Pals, la plataforma SOS Costa Brava, que denuncia la sobre explotació urbanística del territori. Durant l’acte s’han llegit dotze punts (més un tretzè on reclama implicació ciutadana) , que conformen les 12 principals exigències que la plataforma fa a les adminstracions.

 1. Declarar que la Costa Brava ha traspassat els límits de capacitat de càrrega del territori, trobant-se en l’actualitat en una situació de risc pel que fa als impactes ambientals, paisatgístics, als recursos hídrics, la densitat, la mobilitat, la sostenibilitat ambiental i l’equilibri del territori. Extrems que han de comportar un canvi radical i immediat en totes les Polítiques públiques que afecten a la Costa Brava i en particular les polítiques d’ordenació del territori i l’urbanisme.
 2. Requerir a totes les Administracions Públiques competents en matèria d’Urbanisme, que procedeixin a l’aprovació i dotació d’un règim efectiu de protecció de les zones forestals i dels espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí, que asseguri l’adequada preservació dels seus valors i que impedeixi la seva destrucció. I en particular, exigim la desclassificació dels boscos, espais forestals i dels connectors naturals així com la prohibició d’urbanitzar i edificar en terrenys amb pendents superiors al 20%.
 3. Instem a tots els Ajuntaments de la Costa Brava, que procedeixin a iniciar processos de revisió dels seus planejaments urbanístics o expedients de modificació puntual, per a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i per la desclassificació dels sòls
  urbans no consolidats i no executats, en terrenys amb massa forestal, forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic.
 4. Sol·licitem a tots els municipis i Ajuntaments de la Costa Brava, constituir un Fons per adquirir terrenys amb valors naturals i paisatgístics i amb finalitat de protecció, per formar una Reserva de Patrimoni públic de sòl per a la seva preservació, en compliment d’allò establert a l’article 160 apartat 5d del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
 5. Instem al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a redactar, tramitar i aprovar un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner (el PDUSC – 3), dirigit a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i sòls urbans no consolidats i no executats en tot el litoral gironí.
 6. Requerim als municipis de la Costa Brava i de Catalunya en general a aprovar Mocions de suport a la tramitació del PDUSC – 3, per garantir la conservació de la qualitat paisatgística i mediambiental de la Costa Brava.
 7. Sol·licitem a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública del
  sòl i transferència de la seva gestió als ajuntaments o entitats locals, tot destinant recursos públics i ingressos de la taxa turística a aquesta finalitat.
 8. Requerim a l’Administració General de l’Estat i als Ajuntaments executar tots els trams pendents dels camins de ronda, garantint, d’una vegada per totes, el compliment de la servitud de trànsit i la implantació de camins de ronda a tota la Costa Brava, en un
  període no superior a 2 anys.
 9. Exigim a l’Administració General de l’Estat, que procedeixi a la nova delimitació de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) a la Costa Brava així com de les zones de servitud de trànsit i protecció. I en particular, a revisar la delimitació de la ZMT tot garantint que en
  tots els trams amb penya-segats sensiblement verticals, s’asseguri la fixació de la ZMT dalt del penya-segat i que des del punt de coronació del penya-segat es delimitin i actualitzin la resta de servituds, tot garantint una servitud de trànsit no inferior
  a 6m i de fins a 20m en llocs de trànsit difícil o perillós i donant compliment a allò establert a l’article 4.4 i 27 i concordants de la Llei de Costes.
 10. Sol·licitem al Congrés de Diputats la modificació de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei estatal 22/88 de 28 de Juliol de Costes per tal de permetre que la servitud de protecció es situï a no menys de 100m, en aquelles zones costaneres que, malgrat
  estar classificades com a sòl urbà o urbanitzable per planejaments urbanístics anteriors al 1988, aquests encara no s’han executat.
 11. Requerim a la Diputació de Girona que doni suport, impulsi i financi l’execució i desenvolupament de les Recomanacions i Propostes d’Actuació contingudes al Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí elaborat per l’ANG i per un equip multi-disciplinar per encàrrec del CILMA i de la Diputació de Girona. Propostes que ja en l’any 2005 identificaven i assenyalaven els espais crítics i els sòls urbanitzables i urbans que convenia desclassificar atesos els valors naturals i paisatgístics que s’afectaven i el fet de que no s’havien encara executat ni desenvolupat. I propostes que, malgrat requerir d’una actualització atès el temps transcorregut, no han estat encara en bona part desenvolupades ni portades a la pràctica per les diverses Adnistracions Locals afectades. Tot dotant específicament amb recursos econòmics i línies d’ajuts les mesures a desenvolupar per a la modificació del planejament i la desclassificació dels espais.
 12. Manifestem que el Projecte de declaració de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera hauria d’esdevenir una oportunitat –tal vegada la darrera- per impulsar totes les mesures de preservació del litoral gironí que les Entitats proposem. A tal efecte, instem a la Diputació de Girona i als 70 municipis adherits al Projecte, que incorporin dins del projecte de declaració de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera, les 11 Propostes que conté el Manifest SOS Costa Brava.
 13. Demanem a totes les organitzacions i persones interessades, adherir-se al manifest mitjançant www.soscostabrava.org i www.soscostabrava.cat, i contribuir a la campanya de captació de donatius per a la defensa dels espais amenaçats de la Costa Brava.

- Publicitat -
- Publicitat -
- Publicitat -

L’exposició d’estiu a l’espai Carmen Thyssen de Sant Feliu tanca amb uns 250 visitants diaris

La mostra d'enguany era un audiovisual que projectava les obres en moviment a la plaça de l'Abadia
- Publicitat -spot_img
- Publicitat -

Altres notícies

- Publicitat -