15.3 C
Pals
Dijous, 30 novembre 2023
- Publicitat -

Llistat dels 12 punts que incorpora el manifest SOS Costa Brava

Miquel Curanta
Miquel Curanta
Em dic Miquel Curanta i sóc de Pals. Gestor cultural i de mitjans, he treballat a diverses emissores de Ràdio (Ràdio Begur, Ràdio Costa Brava, 40 Principals, M80 ràdio, Cadena SER, Flaix, Flaixbac, Ona Catalana, Catalunya ràdio). He estat director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (2018 - 2022) i del Club TRESC (2008 - 2018). També he fundat una productora de televisió (Creativa Audiovisual) i el 2001 vaig fundar Ràdio Capital de l'Empordà.
Temps de lectura: 4 minuts
- Publicitat -spot_img
- Publicitat -

Aquest dissabte s’ha presentat a Pals, la plataforma SOS Costa Brava, que denuncia la sobre explotació urbanística del territori. Durant l’acte s’han llegit dotze punts (més un tretzè on reclama implicació ciutadana) , que conformen les 12 principals exigències que la plataforma fa a les adminstracions.

 1. Declarar que la Costa Brava ha traspassat els límits de capacitat de càrrega del territori, trobant-se en l’actualitat en una situació de risc pel que fa als impactes ambientals, paisatgístics, als recursos hídrics, la densitat, la mobilitat, la sostenibilitat ambiental i l’equilibri del territori. Extrems que han de comportar un canvi radical i immediat en totes les Polítiques públiques que afecten a la Costa Brava i en particular les polítiques d’ordenació del territori i l’urbanisme.
 2. Requerir a totes les Administracions Públiques competents en matèria d’Urbanisme, que procedeixin a l’aprovació i dotació d’un règim efectiu de protecció de les zones forestals i dels espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí, que asseguri l’adequada preservació dels seus valors i que impedeixi la seva destrucció. I en particular, exigim la desclassificació dels boscos, espais forestals i dels connectors naturals així com la prohibició d’urbanitzar i edificar en terrenys amb pendents superiors al 20%.
 3. Instem a tots els Ajuntaments de la Costa Brava, que procedeixin a iniciar processos de revisió dels seus planejaments urbanístics o expedients de modificació puntual, per a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i per la desclassificació dels sòls
  urbans no consolidats i no executats, en terrenys amb massa forestal, forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic.
 4. Sol·licitem a tots els municipis i Ajuntaments de la Costa Brava, constituir un Fons per adquirir terrenys amb valors naturals i paisatgístics i amb finalitat de protecció, per formar una Reserva de Patrimoni públic de sòl per a la seva preservació, en compliment d’allò establert a l’article 160 apartat 5d del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
 5. Instem al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a redactar, tramitar i aprovar un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner (el PDUSC – 3), dirigit a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i sòls urbans no consolidats i no executats en tot el litoral gironí.
 6. Requerim als municipis de la Costa Brava i de Catalunya en general a aprovar Mocions de suport a la tramitació del PDUSC – 3, per garantir la conservació de la qualitat paisatgística i mediambiental de la Costa Brava.
 7. Sol·licitem a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública del
  sòl i transferència de la seva gestió als ajuntaments o entitats locals, tot destinant recursos públics i ingressos de la taxa turística a aquesta finalitat.
 8. Requerim a l’Administració General de l’Estat i als Ajuntaments executar tots els trams pendents dels camins de ronda, garantint, d’una vegada per totes, el compliment de la servitud de trànsit i la implantació de camins de ronda a tota la Costa Brava, en un
  període no superior a 2 anys.
 9. Exigim a l’Administració General de l’Estat, que procedeixi a la nova delimitació de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) a la Costa Brava així com de les zones de servitud de trànsit i protecció. I en particular, a revisar la delimitació de la ZMT tot garantint que en
  tots els trams amb penya-segats sensiblement verticals, s’asseguri la fixació de la ZMT dalt del penya-segat i que des del punt de coronació del penya-segat es delimitin i actualitzin la resta de servituds, tot garantint una servitud de trànsit no inferior
  a 6m i de fins a 20m en llocs de trànsit difícil o perillós i donant compliment a allò establert a l’article 4.4 i 27 i concordants de la Llei de Costes.
 10. Sol·licitem al Congrés de Diputats la modificació de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei estatal 22/88 de 28 de Juliol de Costes per tal de permetre que la servitud de protecció es situï a no menys de 100m, en aquelles zones costaneres que, malgrat
  estar classificades com a sòl urbà o urbanitzable per planejaments urbanístics anteriors al 1988, aquests encara no s’han executat.
 11. Requerim a la Diputació de Girona que doni suport, impulsi i financi l’execució i desenvolupament de les Recomanacions i Propostes d’Actuació contingudes al Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí elaborat per l’ANG i per un equip multi-disciplinar per encàrrec del CILMA i de la Diputació de Girona. Propostes que ja en l’any 2005 identificaven i assenyalaven els espais crítics i els sòls urbanitzables i urbans que convenia desclassificar atesos els valors naturals i paisatgístics que s’afectaven i el fet de que no s’havien encara executat ni desenvolupat. I propostes que, malgrat requerir d’una actualització atès el temps transcorregut, no han estat encara en bona part desenvolupades ni portades a la pràctica per les diverses Adnistracions Locals afectades. Tot dotant específicament amb recursos econòmics i línies d’ajuts les mesures a desenvolupar per a la modificació del planejament i la desclassificació dels espais.
 12. Manifestem que el Projecte de declaració de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera hauria d’esdevenir una oportunitat –tal vegada la darrera- per impulsar totes les mesures de preservació del litoral gironí que les Entitats proposem. A tal efecte, instem a la Diputació de Girona i als 70 municipis adherits al Projecte, que incorporin dins del projecte de declaració de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera, les 11 Propostes que conté el Manifest SOS Costa Brava.
 13. Demanem a totes les organitzacions i persones interessades, adherir-se al manifest mitjançant www.soscostabrava.org i www.soscostabrava.cat, i contribuir a la campanya de captació de donatius per a la defensa dels espais amenaçats de la Costa Brava.

- Publicitat -
- Publicitat -
- Publicitat -

El Museu de la Pesca impulsa una jornada per conèixer els usos de l’hidrogen com energia per descarbonitzar els sectors nàutic i pesquers

Unes 50 persones, professionals dels sectors nàutics i pesquers del municipi i de la Costa Brava, varen assistir a la jornada.
- Publicitat -
- Publicitat -

Altres notícies

- Publicitat -