Els veïns de Sant Feliu de Guíxols que incompleixin ordenances municipals, podran substituir la sanció econòmica per treballs en benefici de la comunitat. El darrer ple municipal ha donat llum verda inicial al reglament que ho regula. Estarà sotmès a informació pública fins el 8 de maig. Si no rep reclamacions o suggeriments durant aquest període, quedarà aprovat definitivament.

El Reglament regula els treballs en benefici de la comunitat com a mesures alternatives a les sancions previstes per les infraccions tipificades a l’ordenança de convivència ciutadana i en altres ordenances municipals que estableixin mesures alternatives. El treball en benefici de la comunitat és una prestació personal, no retribuïda, en determinades activitats d’utilitat pública o interès social, que no substitueix un lloc de treball. Seran activitats destinades a l’assistència a tasques pròpies de l’Ajuntament o de fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre, preferentment de caire social. El consistori elaborarà una borsa de treballs en benefici de la comunitat, que recollirà les tasques que es poden fer en substitució d’una sanció econòmica. Les entitats podran presentar propostes cada any, abans del 30 de novembre, i una comissió ad hoc les haurà de validar. També es podrà fer treball en benefici de la comunitat com a substitutori del pagament d’indemnització per danys i perjudicis sobre béns de titularitat municipal que no superin els 500 euros. L’entitat que organitzi el treball haurà de contractar una pòlissa per cobrir les possibles responsabilitats civils en què pugui incórrer la persona que du a terme la tasca.