pla habitatge calonge

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha presentat un pla d’habitatge assequible al municipi que té l’objectiu de disposar de 250 pisos de lloguer assequible per a gent jove en un plaç de 5 anys. De la mateixa manera, en 15 anys vol arribar als 625 pisos. A més, aquest document fa un anàlisi de les necessitats d’habitatge assequible al municipi, i estableix quins han de ser els principals instruments per donar suport.

El regidor d’habitatges, Arturo Prades, ha explicat que el preu “assequible” correspon entre 5,5€ i 7€ per metre quadrat.

En concret, a Calonge i Sant Antoni hi ha entre 226 i 261 joves amb necessitat de suport per accedir a un habitatge, dels quals 124 es troben a l’atur i entre 102 i 137 tenen ocupacions que no els permeten pagar un habitatge a preu de mercat.

Per millorar aquesta situació, el pla planteja els següents instruments:

  • Captació d’habitatge privat que es destini a lloguer assequible, i generar-ne de nou promovent noves edificacions
  • Mobilitzar habitatge cap a la borsa de lloguer: s’incorporarien nous incentius al programa de la borse de lloguer adreçats a propietaris, com la subvenció del 50% de l’IBI, establir un ajut municipal a la rehabilitació d’entre 5.000€ i 6.000€ o el pagament de deutes a la propietat en el cas de situacions de llançament, entre d’altres. A més, també es proposa incentius i ajuts a l’emancipació a les persones llogateres.
  • Donar suport a la rehabilitació del nucli històric de Calonge, reformant edificis buits del nucli i vendre una part a preu de mercat i l’altre a lloguer assequible.

El pla també proposa adquirir habitatges amb la finalitat que siguin habitatges coopertius en cessió d’ús, tal i com estableix el model iniciat amb la cooperativa Sostre Cívic, que ha de permetre adquirir, reformar i posar a disposició dels joves un total de 14 habitatges en règim de cooperativa amb cessió d’ús al carrer de la Sala de Calonge.

L’Ajuntament també donarà suport a una promotora privada per al desenvolupament de la promoció d’habitatges assequibles de lloguer a 25 anys.